Akustik Potichu.sk

Aké máme požiadavky na zvukovú izoláciu vnútorných deliacich konštrukcií?

Pri riešení zvukovo-izolačných vlastností stavebných konštrukcií a prvkov dochádza najčastejšie k trom prejavom šírenia zvuku:

  • zvuk, ktorý sa šíri vzduchom – zvuková energia zo zdroja vo vysielacej miestnosti sa šíri vzduchom, dopadá na konštrukciu a konštrukciou je vyžiarená do prijímacej miestnosti (preto je názov veličiny „vzduchová nepriezvučnosť“)
  • zvuk, ktorý vzniká nárazom – zvuková energia vzniká v dôsledku mechanického nárazu na stavebnú konštrukciu, obyčajne stropnú konštrukciu a podlahu ( preto kroková nepriezvučnosť“  )
  • zvuk tzv.štrukturálny – ktorý sa šíri stavebnou konštrukciou, pričom zdroj zvuku nemusí byť v jeho blízkosti

Dôležité:  S rastúcou objemovou hmotnosťou pri rovnakej hrúbke konštrukcie stúpa zvukovo-izolačná schopnosť pri materiáloch menej pórovitých a hutných. Vzduchová nepriezvučnosť podľa tzv. Bergerovho hmotnostného zákona je priamo úmerná plošnej hmotnosti deliacej konštrukcie.

 

Požiadavky a kritériá na zvukovú izoláciu deliacich konštrukcií budov stanovuje norma STN 73 0532. Určujúce veličiny na hodnotenie zvukovo-izolačných vlastností definujú nasledovné veličiny, ktoré sú uvedené vo všetkých normách radu STN EN ISO 140 -1 až 18:

1.      vzduchová nepriezvučnosťlaboratórna R (dB) (Sound  reduction index),udávaná v 1/3 alebo v 1/1 oktávových kmitočtových pásmach  od 100 Hz do 3150 Hz (tzv. zvukovo-izolačná oblasť)

2.      stavebná vzduchová nepriezvučnosť R´(dB) (Apparent sound reduction index), udávaná v 1/3 alebo v 1/1 oktávových kmitočtových pásmach  od 100 Hz do 3150 Hz (tzv. zvukovo-izolačná oblasť)

3.      index nepriezvučnosti Rw (dB) (Weighted sound reduction index) je udávaná jednočíselná hodnota, ktorá sa odčíta pri kmitočte 500 Hz z posunutej smernej krivky podľa platných noriem STN EN ISO

4.      index stavebnej nepriezvučnosti R´w (dB) (Weighted apparent sound reduction index) je udávaná jednočíselná hodnota, ktorá sa odčíta pri kmitočte 500 Hz z posunutej smernej krivky

5.      index štandardizovanej zvukovej izolácie pre členitý pôdorys alebo obvodový plášť s balkónmi a lodžiami DnTw (dB) (Weighted standardized level difference)

6.      index normalizovanej hladiny krokového hluku – Ln,w (dB) (Weighted normalized impact sound pressure level)

 

Ako je v predošlých bodoch uvedené, hlavným kritériom zvukovej izolácie deliacich konštrukcií je v grafickom vyjadrení stupeň laboratórnej R (dB) a stavebnej vzduchovej nepriezvučnosti (dB) , laboratórny Rw (dB) a stavebný index nepriezvučnosti w (dB).

Nameraná hodnota stavebného indexu nepriezvučnosti sa porovnáva s minimálnymi požiadavkami, ktoré sú uvedené v norme STN 73 0532. Ako názov hovorí sú to namerané hodnoty na stavbe, teda zohľadňujú aj negatívny vplyv bočných ciest šírenia zvuku. Posúdenie podľa uvedenej normy platí aj pre laboratórnu nepriezvučnosť, ale najskôr musí byť index korigovaný korekciou na bočné cesty šírenia zvuku.

Stropné konštrukcie sa hodnotia na vzduchovú, ale najmä na krokovú nepriezvučnosť, ktorú charakterizuje normalizovaná hladina krokového hluku Ln (dB) a index normalizovanej hladiny krokového hluku Ln,w (dB). Stropné konštrukcie väčšinou vyhovujú na vzduchovú nepriezvučnosť, čo vyplýva zo skutočnosti, že vzduchová nepriezvučnosť závisí najmä od plošnej hmotnosti ( kg/m2).